Accueil

The Cube

L’installation marque une entrée du centre-ville comme un signal fort du passage extra-muros vers l’intra-muros

De installatie markeert een toegang tot het stadscentrum als een sterk signaal van de overgang van de buiten- naar de binnensta

L’œuvre formée de 4 arches successives articulées par un jeu de plein et de vide donne une réinterprétation des différentes typologies d’arches que l’on retrouve dans les architectures de la ville. Au travers d’une expression minimaliste, le cube ainsi sculpté forme un volume qui se lit différemment selon les points de vue de l’observateur.

Het werk, dat bestaat uit 4 opeenvolgende bogen gearticuleerd door een spel van vol en leeg, is een herinterpretatie van de verschillende soorten bogen die in de architectuur van de stad te vinden zijn. Door middel van een minimalistische uitdrukking vormt de gebeeldhouwde kubus een volume dat verschillend kan worden gelezen, afhankelijk van het standpunt van de waarnemer.